Uitvaartverzorging Van den Driessche
9500 Geraardsbergen
Astridlaan 77,
24/24

Privacy – AVG

 1. AVG – Algemene Verordering Gegevensbescherming
  AVG oftewel Algemene Verordering Gegevensbescherming, beter bekend in het Engels als GDPR (General Data Protection Regulation) is een richtlijn dewelke Europa eind mei 2018 in voege heeft doen treden.
  Uw begrafenisondernemer Van den Driessche bvba verwerkt dagelijks tal van persoonsgegevens en wenst in dit kader dan ook de nodige duidelijkheid te verschaffen over hoe deze gegevens worden verwerkt, opgeslagen en gebruikt worden.
 2. Verwerkingsverantwoordelijke
  Uitvaartverzorging Van den Driessche bvba
  Astridlaan 177
  B-9500 Geraardsbergen
  RPR Gent, afdeling Oudenaarde
  Ondernemingsnummer: 0890.522.950
  BTW: BE 0890.522.950
  Tel.: +32 (0)54 41 28 50
  e-mail: info@vandendriessche.be

  hier verder genoemd ‘de onderneming’.

 3. Gegevensbescherming – Privacy policy
  Binnen de onderneming worden er verscheidene persoonsgegevens verwerkt, zowel van de pas overledene als van de nabestaanden met dewelke de onderneming handelt. De onderneming staat in voor het juiste en vertrouwelijk gebruik van deze gegevens en voor de bescherming ervan.Deze privacy policy geldt enkel en alleen voor het gebruik van de voormelde gegevens binnen de onderneming en op haar website https://www.vandendriessche.be.
 4. Persoonsgegevens
  Verschillende persoonsgegevens worden bewaard en dit van zowel de overledene, zijn directe nabestaanden en evt. familie en/of aanverwanten.In functie van de verschillende stappen dewelke de onderneming maakt voor het waardig afscheid van de overledene worden o.a. de volgende gegevens verwerkt:

  1. offerte – aanneming – facturatie:
   de voornaam, naam, adres, telefoon, e-mailadres en evt. bijkomstige gegevens die u zelf heeft verstrekt aan de onderneming. Deze gegevens worden gebruikt tijdens de offerte-fase, de uitvoering van de overeenkomst (aanneming) en uiteindelijk bij de facturatie;
  2. e-mail en andere elektronische communicaties
   door de verschillende stadia heen worden er dikwijls heel wat elektronische berichten uitgewisseld rechtstreeks met u als klant maar ook met derden;
  3. overheden
   De noodzakelijke (wettelijke) gegevens worden uitgewisseld met overheden (o.a. burgerlijke stand);
  4. doorbestellingen en onderaannemingen
   voor o.a. concessies, zerken, bloemen, e.d. -voor de uitvoering van de overeenkomst- worden er steevast beroep gedaan op onderaannemers, enkel de nodige gegevens worden dan ook aan deze ondernemers bezorgd;
  5. (online) rouwbrief en (online) rouwregister (condoleances)
   indien u koos voor het plaatsen van een online rouwbrief is deze terug te vinden op de website van de ondernemer. U kan tevens kiezen voor een online rouwregister. Deze toepassing op de site van de onderneming is enkel beschikbaar voor het beheer ervan door de ondernemer en de aangestelde(n) door de familie van de overledene.
 5. Verwerking en gebruik van de gegevens
  De persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt door de onderneming voor:

  1. voor de uitvoering van de gemaakte overeenkomst en tevens om de wettelijke verplichtingen te kunnen naleven;
  2. om u te informeren, informatie te bezorgen en gestelde vragen te beantwoorden;
  3. om de nodige opvolging te kunnen garanderen;
  4. voor marketingdoeleinden, steeds met uw voorafgaandelijke toestemming, deze toestemming is op elk moment herroepbaar;
  5. beheer op ons online condoleance-platform;
  6. organisatie van de noodzakelijke onderaannemingen, zerken, bloemen, … ;
  7. de wettelijke verplichting omhelzen o.a.:
   1. boekhoudkundige verwerking
   2. mededeling aan overheden of andere instanties
   3. bestrijding van fraude
 6. Verzameling van de gegevens
  Nadat de gegevens werden verzameld worden deze in één of meerdere systemen van de onderneming.
  De verzameling gebeurt o.a. als volgt:

  1. persoonlijke mededeling al-dan-niet m.b.v. een vragenlijstinformatie verkregen
  2. via de website
 7. Opslag van de gegevens
  De gegevens worden door de onderneming opgeslagen in verscheidene systemen:

  1. offerte- en facturatiesysteem
  2. boekhouding
  3. e-mail systeem
  4. online rouwbrievenplatform (website)
  5. online rouwregisterplatform (website)
  6. filesysteem
   De toegang tot al deze systemen is steeds beveiligd, indien deze door een externe leverancier ter beschikking worden gesteld dan zorgt deze partij voor de beveiliging ervan.
   De gegevens worden opgeslagen voor de duur welke de onderneming in staat stelt haar werk naar behoren te vervullen en te voldoen aan alle wettelijk bepalingen.
   Specifiek wat betreft het online rouwregister- en rouwbrievenplatform worden de brieven slechts 14 dagen actief getoond in de lijst van de overledenen en wordt de informatie na een periode van 3 maanden verwijderd uit de gegevensbank.
   Specifiek voor de gegevens welke worden aangeboden door zoek-robots (zoals Google) vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de onderneming. U dient zelf contact op te nemen met deze partij(en).
   Voor gegevens dewelke worden gedeeld met externe partijen, deze partijen dienen op hun beurt te voldoen aan de GDPR-regelgeving.
 8. Beveiliging van de gegevens
  De gegevens worden beveiligd, i.f.v. het specifieke platform waarop deze gegevens bewaard worden, is dit anders. Zo zijn er o.a. de volgende beveiligingen:

  1. pincodes of vingerafdruk: o.a. op smartphones, tablets, … ;
  2. ssl-certificaten: website(s);
  3. unieke login en bijhorend wachtwoord: o.a. op filesysteem, offerte- en facturatiesysteem, e-mailsysteem, rouwregisterplatform, rouwbrievenplatform, …;
  4. antivirus;
  5. wifi-netwerk: unieke netwerksleutel(s)
 9. Uw rechten inzake de gegevens
  Het recht op inzage, correctie of aanvulling van de persoonsgegevens, dit recht is ten alle tijde inroepbaar. Voor de uitoefening van dit recht dient u een schriftelijk verzoek te richten aan de onderneming;Het recht om vergeten te worden: de schrapping van al de gegevens buiten de wettelijk vereiste gegevens;Het recht op gegevensoverdraagbaarheid: het geeft een individu de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en deze zonder hinder over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Voor zover technisch mogelijk, kan het individu zelfs vragen dat zijn gegevens rechtstreeks worden doorgezonden van de oude naar de nieuwe verwerkingsverantwoordelijke.Om uw recht te kunnen uitoefenen dient u zich schriftelijk te richten aan de onderneming als volgt: per brief met kopij van uw identiteitskaart ofwel per elektronisch getekende mail.Indien de onderneming faalt om u correct te helpen i.v.m. de voornoemde rechten, kunt u zich steeds wenden tot de gepaste instantie: Gegevensbeschermingsautoriteit via mail CONTACT@APD-GBA.BE of via de post (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).
 10. Contact
  Voor verdere vragen of indien u zich wil beroepen op uw rechten m.b.t. de gegevensbescherming kan u steeds contact opnemen met de onderneming via mail, telefoon of per brief. Gelieve wel steeds een kopij van uw identiteitskaart klaar te houden voor verificatie van de identiteit van de aanvrager.
 11. Disclaimer
  Van den Driessche bvba behoudt zich het recht om deze Privacy Policy te wijzigen en dit binnen de wettelijke regels van het GDPR. De onderneming kan deze wijziging doorvoeren door de aanpassing ervan op haar website.